نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان)
تست نفوذ در وب مهدی مصدق 20 ساعت 10 مهر یک شنبه و سه شنبه ساعت 18:45 الی 20:30 350 هزار تومان
MCSA 16 مهدی مصدق 40 ساعت 10 مهر یک شنبه و سه شنبه ساعت 15 الی 16:45 600 هزار تومان
CEH V.10 مهدی مصدق 40 ساعت 10 مهر شنبه و دوشنبه ساعت 15 الی 17 500 هزار تومان
CCNA v3.0 مهدی مصدق 30 ساعت 10 مهر یک شنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 18:45 400 هزار تومان

تست نفوذ در وب

350,000 تومان

MCSA 16

600,000 تومان

CEH V.10

500,000 تومان

CCNA v3.0

400,000 تومان