0

درس پنجم : نصب و پیکربندی Windows Serve 2019 Core Edition

پس از نصب ویندوز اقدامات زیر را جهت تکمیل فرآیند بعد از نصب انجام می دهیم:

 1. Add a computer to a domain or a workgroup
 2. Change a computer name (hostname)
 3. Add a local administrator
 4. Allow/deny remote management and ICMP response
 5. Configure Windows Update settings
 6. Install Windows updates
 7. Enable/disable RDP
 8. Configure network adapter settings (IP address, gateway, DNS server)
 9. Set date and time
 10. Change telemetry settings
 11. Activate your Windows Server instance
 12. Log off, restart or shut down your server

در صورتیکه عبارت sconfig را در Command Prompt بنویسیم و آنرا اجرا کنیم خواهیم داشت:

می توانیم از طریق ابزار PowerShell نسبت به تنظیمات زیر اقدام نماییم.

 • تنظیم کردن IP و Subnet Mask و Default Gateway :

Get-NetIPConfiguration

New-NetIPaddress -InterfaceIndex 4 -IPAddress 192.168.1.100 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.1
Set-DNSClientServerAddress –InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 192.168.1.11,192.168.101.11

 • ریست کردن تنظیمات IP و دریافت IP Address اتومات از سرویس DHCP :

Get-NetIPConfiguration

Set-DnsClientServerAddress –InterfaceIndex 4 –ResetServerAddresses
Set-NetIPInterface –InterfaceIndex 4 -Dhcp Enabled

 • فعال و غیر فال سازی کارت شبکه :

Disable-NetAdapter -Name “Ethernet0”
Enable-NetAdapter -Name “Ethernet 0”

 • تنظیم تاریج و ساعت سیستم

Set-Date -Date "07/21/2021 09:00"
Set-TimeZone "Central Europe Standard Time

نکته : البته می توانیم از طریق گرافیکی هم از طریق CMD اقدام نماییم:

intl.cpl

 • جهت تغییر نام کامیپیوتر:

Rename-Computer -NewName be-srv01 -PassThru

 • جهت ایجاد کاربر جدید :

Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "corp\jsmith"

 • جهت فعال سازی Remote Desktop :

cscript C:\Windows\System32\Scregedit.wsf /ar 0

 • پیکربندی فایروال:

Get-NetFirewallProfile | Set-NetFirewallProfile -enabled false

 • آگاهی از نصب feature , Roles :

Get-WindowsFeature

 • نصب feature یا Role خاص :

Get-WindowsFeature | Where-Object {$_. installstate -eq "installed"} | ft Name,Installstate

برای مثال : جهت نصب سرویس DNS بر روی سرور :

Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools

جهت چک کردن حالت وضعیت سرویس نصب شده :

Get-Service

 • جهت نمایش وضعیت سرویس های ویندوز:

Get-Service | Where-Object {$_.status -eq   “stopped”}

 • جهت ریستارت نمودن سرویس خاص:

Restart-Service -Name spooler

 • نمایش وضعیت فضای استفاده شده و آزاد پارتیشن های هارد دیسک :

Get-WmiObject -Class Win32_LogicalDisk |
Select-Object -Property DeviceID, VolumeName, @{Label='FreeSpace (Gb)'; expression={($_.FreeSpace/1GB).ToString('F2')}},
@{Label='Total (Gb)'; expression={($_.Size/1GB).ToString('F2')}},
@{label='FreePercent'; expression={[Math]::Round(($_.freespace / $_.size) * 100, 2)}}|ft

 • ریستارت نمودن سیستم پس از مدت معین :

Get-EventLog system | where-object {$_.eventid -eq 6006} | select -last 10

 • اطلاع از نام برنامه های نصب شده :

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize

 • جهت دانلود فایل از وب سایت خاص :

Invoke-WebRequest https://servername/file.zip -outfile file.zip
Expand-Archive -path '.\file.zip' -DestinationPath C:\Users\Administrator\Documents\

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *