منوهای نصب در پنل مدیریت

منوهای نصب در پنل مدیریت

منوهای نصب در پنل مدیریت

ثبت نام دوره های حضوری ( گروه آموزشی Netelearn )

کد دورهعنوان دورهمدت دورهظرفیت/ثبت نامشهریه دورهپیش پرداختمدرس دورهتاریخ شروعروز های برگزاریساعات برگزاریسرفصلثبت نام
netel#1ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﻧﻔﻮذﮔﺮي (CEH v9.0)40 ساعت
10/10 نفر450 هزار تومان-مهندس مصدق15 بهمن ماهیکشنبه و
سه شنبه
14:30-16:30 سرفصل دوره ظرفیت تکمیل!
netel#2(CCNA-V3(ICND150 ساعت1/10 نفر600هزار تومان250 هزار تومانمهندس مصدق8 اسفند ماهیکشنبه و سه شنبه ها18 الی 20 ثبت نام کنید!
تمامی حقوق برای گروه آموزشی netelearn محفوظ است.

منوهای نصب در پنل مدیریت

X